INSTRUKCIJE IZ UPRAVE ZA ŠUME: Evo šta treba raditi kako bismo pomogli divljači da preživi višednevne visoke temperature! | Lovstvo.info - Lovački portal
Srbija, Vesti

INSTRUKCIJE IZ UPRAVE ZA ŠUME: Evo šta treba raditi kako bismo pomogli divljači da preživi višednevne visoke temperature!

Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izdala je Instrukciju o merama za postupanje korisnika lovišta za vreme trajanja perioda nepovoljnih vremenskih uslova:

Mlad srndać na proseci | Foto: pixabay

U vreme trajanja perioda nepovoljnih vremenskih uslova, korisnici lovišta treba da preduzimaju sve neophodne mere pojačane kontrole opšteg stanja divljači i njenih staništa u lovištu i preduzimaju sve potrebne mere za zaštitu divljači, a naročito mere neprekidnog obezbeđivanja vode u pojilištima, mere zaštite divljači od nezakonitog lova, kao i mere zaštite i očuvanja staništa divljači.


 

Korisnici lovišta su u obavezi da redovno, prilikom izvršavanja lovnih aktivnosti i obilaska lovišta, prikupljaju i evidentiraju (dnevnici lovočuvara, izveštaji stručnih lica i sl.) sve podatke o stanju populacija divljači koji su značajni za lovno gazdovanje (brojnost, prostorni raspored, struktura, priras, zdravstveno stanje i dr.), što je od velikog značaja za pravovremeno preduzimanje odgovarajućih mera za zaštite, očuvanja i unapređenja.

Korisnici lovišta su u obavezi da, na osnovu prikupljenih podataka o stanju divljači, izvrše korekcije planskih dokumenata u delu koji se odnosi na planirani odstrel i isti prilagode stvarnom stanju divljači u lovištima, pri čemu je naročito potrebno da obrate pažnju na stanje populacija zeca (Lepus europaeus) i poljske jarebice (Perdix perdix), kako ne bi svojim lovnim aktivnostima doveli do njihovog ugrožavanja.

U uslovima povišenih i visokih temperatura, korisnici lovišta treba da obratite pažnju na pravilno postupanje sa odstreljenom divljači (pomeranje, prenos, odnosno transport odstreljene divljači, sa pripadajućim delovima sa mesta odstrela u lovištu do mesta službene kontrole) i preduzmu mere da se manipulacija i promet obavlja po postupku i način bezbedan po zdravlje ljudi.

Korisnici lovišta treba da obrate pažnju na edukaciju lokalnog stanovništva o opasnostima i rizicima samoinicijativnog i nekontrolisanog paljenja strnjika, trstika, trava i ostalog rastinja u lovištima, kao i drugih materijala koji mogu izazvati požar.

Za prevenciju šteta od divljači na imovini pravnih i fizičkih lica, korisnici lovišta treba da edukuju lokalno stanovništvo u pogledu mera koje se preduzimaju radi zaštite imovine od štete koju može da počini divljač, kao i da preduzimaju neophodne mere u pogledu sprečavanja šteta na divljači.

U uslovima povišenih i visokih temperatura, korisnici lovišta treba da aktiviraju raspoložive ljudske i materijalne resurse u cilju preventive od mogućih požara.

U slučaju izbijanja požara na području lovišta, korisnik lovišta je dužan da angažuje sve raspoložive ljudske i materijalne kapacitete, u akcijama gašenja požara i spasavanja i zaštite divljači od požara, pri čemu je neophodno da je u stalnom kontaktu sa nadležnim organima i nadležnim šumarskim i lovnim inspektorom, radi organizovanja i preduzimanja zajedničkih mera na požarom zahvaćenim, odnosno ugroženim područjima.

U slučaju donošenja odluke o proglašenju vanredne situacije na delu teritoriji Republike Srbije zbog opasnosti od požara, korisnici lovišta na teritoriji na kojoj je proglašena vanredna situacija moraju privremeno zabraniti lov lovostajem zaštićenih vrsta divljači, pri čemu privremena zabrana lova prestaje da važi sa danom donošenja odluke o prestanku vanredne situacije.

U periodu trajanja vanredne situacije, korisnik lovišta treba da preduzme sve neophodne mere za obezbeđivanje mira u lovištu.

U skladu sa odredbama člana 69. Zakona o divljači i lovstvu, korisnici lovišta u periodu trajanja vanredne situacije mogu preduzimati mere za regulisanje brojnog stanja lovostajem zaštićenih grabljivica (predatora) samo u slučajevima sprečavanja šteta koje one mogu neposredno počiniti ljudima ili imovini, kao i u slučajevima sprečavanja šteta koje mogu počiniti na ostalim vrstama divljači, pri čemu je neophodno preduzimati mere za što manje uznemiravanje ostalih vrsta divljači u lovištu.

Korisnici lovišta u kojima se organizovanje lovnih aktivnosti odvija normalno, a koji se graniče sa lovištima u kojima je doneta privremena zabrana lova zbog opasnosti od požara, potrebno je da prate i kontrolišu migratorna kretanja divljači iz susednih lovišta u njihovo lovište i da shodno tome, u delovima lovišta gde je, usled migracije iz susednih lovišta, registrovana povišena brojnost divljač, privremeno obustave ili u što većoj meri ograniče lov divljači, uz preduzimanje svih propisanih mera za zaštitu divljači.

Ukoliko je u lovištu ustanovljena šteta na divljači, korisnik lovišta u kome ustanovljena šteta je u obavezi je da nadležnog šumarskog i lovnog inspektora obavesti o stanju u lovištu i istom dostavi izveštaj o utvrđenoj šteti na divljači (kopija zapisnika komisije za utvrđivanje štete na divljači, zapisnik nadležnog veterinara o utvrđenom uginuću lovostajem zaštićene divljači i sl.).

Korisnik lovišta u periodu trajanja višednevnih nepovoljnih vremenskih uslova u Hroniku lovišta upisuje sve podatke o preduzetim merama za (zaštitu divljači, utvrđivanje postojanja i visine šteta na divljači, kao i ostale podatke od značaja za zaštitu divljači i lovištu).

V.D. DIREKTORA

Saša Stamatović

- Želite da nam dojavite neku važnu novost iz sveta lovstva?     - Želite da predstavite neki nastupajući događaj u vašem lovačkom udruženju?     - Želite da prenesemo informacije o održanim manifestacijama i događajima čiji ste organizator ili učesnik?     - Želite da prenesemo vaše saopštenje za javnost?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Magazin Predator | Srbija lov | Lovci Srbije | Lovstvo.info | Muški portal | Prve.rs | Prve vesti-Showbizz portal | Posao u inostranstvu
Mmedia Mreža | Posao u inostranstvu | Radilica - Posao u Srbiji | Prve.rs | Prve vesti - showbiz portal